Regulamin Sklepu Internetowego - www.tifo24.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i

sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tifo24.pl. Sklep

prowadzi TIFOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w

Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34 - 120 Andrychów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, nr KRS: 0000413557, NIP: 5512614825, REGON: 122499781, o kapitale

zakładowym w wysokości: 893 000,00 zł, BDO 000060147 zwany dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: sklep@tifo24.pl;

b. pod numerem telefonu: +48 667 971 021;

c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.tifo24.pl, w

sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez

wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może

wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na

możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego

oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By

uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki

techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i

zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje

Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w

Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego

Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy

każdym z prezentowanych produktów;

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.

U. 2014, Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań

technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji

28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub

nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.

treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i

inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz

dla Sprzedawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego

jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a

także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych

Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi

polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta

lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie

wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa

Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub

aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa

o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji

Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości

wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do

Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego

formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas

oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych

wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając

wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie

prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o

świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą

naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w

szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub

stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na

stronach internetowych Sklepu Internetowego.

7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej

wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań

utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24

poz. 83).

8. Klient ma możliwość dodania Towarów do listy obserwowanych produktów. Umowa o

świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy obserwowanych produktów jest

zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy

obserwowanych produktów bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.

9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których

warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w

Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi

inaczej.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z

wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z

zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie

internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta

w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących

przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na

podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie

przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu

oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na

adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. za pośrednictwem operatora pocztowego;

c. dostarczone do Paczkomatu;

d. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie

Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości

opłat za dostawę Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII

ppkt. 2.

5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego

Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie

po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu

Zamówienia);

b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana

niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego

Sprzedawcy);

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym

przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu

Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu

Zamówienia);

d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie

po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz

po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o

dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po

skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on

zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta

w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od

Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez

złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia

udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w

przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta

prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia

o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,

nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed

upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu

zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić

ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena

została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może

nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza

Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,

prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub Towarów;

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne

albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków

lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych

z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli

w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy

zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje

zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,

chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie

się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem

płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia

przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się

ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na

zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów

będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres TIFOTEX SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, na adres

poczty elektronicznej: reklamacje@tifo24.pl, numer telefonu +48 667 971 801.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,

jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub

przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty

otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i

korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: TIFOTEX SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, na adres

poczty elektronicznej: reklamacje@tifo24.pl, numer telefonu +48 667 971 801.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i

opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby

to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej

uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez

Klienta.

XI. Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji

oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na

stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego

z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów

pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie

Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu

Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich

może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy

Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez

informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin

ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o

zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie,

gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest

zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie

Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu

skutkuje rozwiązaniem Umowy.